Skip to main content

 

REGULAMIN SKLEPU danieloshop.pl

 

I.            WSTĘP.

 

1.      Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży artykułów sportowych prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.danieloshop.pl.  Właścicielem Sklepu jest Daniel Chądzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Danielo Sportswear Daniel Chądzyński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Sochaczewie (96-500 Sochaczew), przy ul. Kożuszki Parcel 99, NIP: 8371454403, REGON: 015428284, zwany dalej Sprzedawcą.

2.      Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@danielo.pl, pod numerem telefonu stacjonarnego: +48 46 862 83 79 oraz telefonu komórkowego: +48 790 793 330. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.danieloshop.pl,  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie,utrwalanie  i przechowywanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na innym trwałym nośniku w każdej chwili.

 

II.            SŁOWNIK POJĘĆ.

 

1.      COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik,

2.      DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90 t.j. z dnia 2015.01.19),

3.      DOSTAWCA – przewoźnik dostarczający towar,

4.      KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę,

5.      KODEKS CYWILNY/K.C. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19),

6.      KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

7.      KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Klienta panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami,

8.      KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy,

9.      LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Klienta w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie,

10.  OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik

11.  PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

12.  PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

13.  PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,

14.  REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę,

15.  REJESTRACJA – proces zakładania Konta w Sklepie,

16.  REKLAMACJA – oznacza postępowanie związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy i w konsekwencji odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy,

17.  SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo Sprzedawcy posługujące się stroną internetową www.danieloshop.pl w celu umożliwienia Klientom zawieranie ze Sprzedawcą umów na odległość,

18.  FORMA PISEMNA – oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu,

19.  USŁUGA – oznacza czynności faktyczne podejmowane przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy, wymienione w dziale XI Regulaminu.

20.  USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę,

21.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21)

22.  UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.danieloshop.pl.

 

III.            POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1.      Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w Sklepie, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

2.      Dostęp do Regulaminu każdy Użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

3.      Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

4.      Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

5.      Zdjęcia oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

6.      Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu potencjalny Klient będący Konsumentem może indywidualnie negocjować i uzgadniać ze Sprzedawcą. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują tylko w sytuacji, kiedy Klient będący Konsumentem nie uzgodnił ich indywidualnie ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i podmioty nie będące Konsumentami.
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.danieloshop.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania Kupującym towarów bez wad.
Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

IV.       ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU.

 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego www.danieloshop.pl, są następujące:
a) przeglądarka internetowa, np. Chrome/Firefox/Safari wydaną po 2018 roku
b) połączenie z siecią Internet,
c) zainstalowany i włączony javascript w przeglądarce,
d) włączona obsługa plików cookies,
e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

2.      Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

3.      Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.

4.      Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5.      Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

6.      Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

7.      Użytkownik, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b)      korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c)      nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d)      korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
e)      korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego.

 

V.            ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 

1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary

na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości,  kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i Płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt. 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.

8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt. 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą mailową, w tym możliwy jest uprzedni kontakt drogą telefoniczną,.

12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Paynow.pl lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

13. Sprzedawca oświadcza, że nie będą wystawiane faktury VAT na podstawie paragonów dokumentujących zakup Towarów w Sklepie Internetowym po 31 grudnia 2019 r. przez Kupujących, którzy nabyli Towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie przekazali danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.

14. Kupujący działający jako przedsiębiorca, który zamierza nabyć Towary w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest przekazać dane umożliwiające Sprzedającemu wystawienie faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed zawarciem umowy sprzedaży Towarów.

15. Sprzedawca wystawi fakturę VAT na żądanie konsumenta, na podstawie przedstawionego przez niego paragonu dokumentującego nabycie Towarów w Sklepie Internetowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

 

VI.            DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW.

 

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Kupuję i płacę”.

2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PayNow.pl, kartą płatniczą bądź zwykłym przelewem bankowym).

3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru klienta, firmą spedycyjną DPD Poland SA, przez Pocztę Polską lub InPost SA. Wysokość opłat za dostawę Towarów jest podawana przez Sprzedawcę w procesie składania zamówienia. Sklep umożliwia także odbiór Towarów w sklepie stacjonarnym wskazanym w pkt 6.

4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

5. Dostawa Towarów o wartości równej, bądź powyżej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 100/100) odbywa się na koszt Sklepu.
W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów, w zależności od wybranego sposobu dostawy, ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), według wyboru Klienta.

6. Klient uprawniony jest do odbioru zamówionych towarów także w sklepie stacjonarym Sprzedawcy pod adresem: ul. Spartańska 12/14, 96-500 Sochaczew, w godzinach pracy sklepu. W takim przypadku Klient nie ponosi kosztów dostawy Towaru.

7. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami:

a) dostawa może być realizowana tylko na terytorium państw-członków Unii Europejskiej,
b) dostawa nie będzie realizowana na terytoria zamorskie państw-członków Unii Europejskiej.

8. Do realizacji zamówień, o których mowa w pkt 7 powyżej stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:

a) Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy towarów, przy czym standardowo nie przekracza on 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

b) Koszt wysyłki towarów wynosi 10, 18 i 20 złotych, wyjątkiem są wysyłki poza teren Polski, gdzie koszt wysyłki wynosi 49 i 99 zł.

c) Klient nie ponosi kosztów dostawy zamawianych towarów, jeżeli ich łączna wartość w danym zamówieniu jest równa bądź wyższa kwocie 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych,

d) Dostawa towarów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A.

e) Zapłata za towary może być dokonana tylko przy użyciu narzędzi płatniczych on-line, przelewu bankowego, bądź za pobraniem;

f) Koszty zwrotu Towarów, po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży, pokrywa Klient.

g) Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa-członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.

 

VII.            CENY I METODY PŁATNOŚCI.

 

1. Informacja o cenie zakupu Towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów.

2. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a) „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,

b) przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayNow.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayNow.pl) w terminie do 2 dni od dnia złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar,

c) karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.,

d) w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny Towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

5. Po wyborze PayNow.pl jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty PayNow.pl, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez PayNow.pl jako agenta rozliczeniowego.

 

VIII.            REKLAMACJE TOWARÓW.

 

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca wobec Klienta będącego Konsumentem odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanych Towarów zostaje wyłączona.

2. Każdy Towar kupiony w sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres Sprzedawcy wskazany w dziale I Wstęp, ust. 1. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany towar.

4. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego:

a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo

b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

7. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

a) Informujemy, że Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
(I) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/);
(II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html);
(III) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów(http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).

b) Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

c) Jeżeli Klient dokonuje zakupu Towarów jako konsument, jest on także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.

d) Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.

Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.

e) Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami, w tym w zakresie  jest następujący: sklep@danielo.pl.

 

IX.            ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

 

1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres Sprzedawcy wskazany w Dziale I, ust. 1.

4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza, przesłanego w wiadomości e-mail, bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skan formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: sklep@danielo.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w Dziale I, ust. 1. niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

X.            INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA.

 

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Umożliwianie zawierania on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) Umożliwienie zakładania indywidualnego konta Klienta w Sklepie,

c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów.

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 pkt b) i c) powyżej.

3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail sklep@danielo.pl. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie Klienta oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

4. Sprzedawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronie Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

XI.             INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU.

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik do Regulaminu.

 

XII.            ZAPISY KOŃCOWE.

 

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z Regulaminem w każdym momencie, poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy wg obowiązujących przepisów.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.

6. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.


Opublikowano: 19.11.2020.
Zmiana: 6.05.2022 (usunięto punkt dotyczący wymiany towarów).

Pliki do pobrania: regulamin sklepu Danielo Shop.