Skip to main content

Polityka prywatności serwisu www.danieloshop.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez Sklep, w tym dla wykonania umowy sprzedaży Towarów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych Towarów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.  

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Daniel Chądzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Danielo Sportswear Daniel Chądzyński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Sochaczewie (96-500 Sochaczew), przy ul. Kożuszki Parcel 99, NIP: 8371454403, REGON: 015428284. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

 3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane w następującym zakresie: 

  1. w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży Towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem, po uprzedniej akceptacji Regulaminu Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. w celu rejestracji i prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta ze Sprzedawcą poprzez założenie konta i uprzednia akceptacja Regulaminu Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  4. jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu może wysyłać informacje o ofercie sklepu www.danieloshop.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,

  7. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  8.  w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

 1. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

 2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. zalogowania się w Sklepie:
  – imię i nazwisko
  – adres e-mail
 2. Dokonywania zakupów w Sklepie:
  – imię i nazwisko
  – płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
  – adres dostawy
  – numer telefonu
  – adres e-mail
 3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
  – PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
  – NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
 4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.
 1. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nim przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatności za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.

 2. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.

 3. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.

 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są za jego zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Sklepie transakcji.

 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 6. W związku z przetwarzaniem przez Sklep danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

   1. W każdej chwili może wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Sklepie, a dane Użytkownika nie będą przez Sklep przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

   2. W każdej chwili Użytkownik może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Sklepie, a dane Użytkownika nie będą przez Administratora przetwarzane.

   3. Użytkownik może zażądać, aby Sklep ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

   4. W każdej chwili Użytkownik może zażądać aby Sklep poprawił, bądź sprostował jego dane osobowe.

   5. W każdej chwili Użytkownik może zażądać od Sklepu informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

 1. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Sklepu w wybrany przez Użytkownika sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: info@danielo.pl

 2. Telefonicznie:  (46) 862 83 79, +48 790 793 330 (koszt wg. taryfy operatora)

 3. listownie na adres Administratora Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  Użytkownika przez Administratora.  

Polityka plików „Cookies”

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, Daniel Chądzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Danielo Sportswear Daniel Chądzyński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Sochaczewie (96-500 Sochaczew), przy ul. Kożuszki Parcel 99, NIP: 8371454403, REGON: 015428284.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„Sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 1. Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.

 2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

 3. Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 4. Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 5. Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.